การศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภคในเขตพื้นที่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี A STUDY OF CONSUMER BEHAVIOR AT CONVENIENCE STORES IN WARINCHAMRAB DISTRICT, UBON RATCHATHANI PROVINCE

Authors

  • จิรภัทร ทวีวัฒน์

Keywords:

พฤติกรรม, ผู้บริโภค, ร้านสะดวกซื้อ, BEHAVIOR, CONSUMER, CONVIENIENCE STORE

Abstract

บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาลักษณะส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภค ในเขตพื้นที่อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภค ในเขตพื้นที่อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ของร้านสะดวกซื้อกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภค ในเขตพื้นที่อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการวิจัยความสัมพันธ์เชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่ใช้บริการร้านสะดวกซื้อ ในเขตอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าไค-สแควร์

ผลการศึกษาพบว่า 1) ลักษณะส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภค ในเขตพื้นที่อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 16-25 ปี สถานภาพ โสด อาชีพนักเรียน/นักศึกษา ระดับการศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาท จำนวนสมาชิกในครอบครัว มีจำนวน  3–4 คน พฤติกรรมการซื้อสินค้า ส่วนใหญ่ ใช้บริการร้านสะดวกซื้อ ระหว่างเวลา 18.01 – 24.00 น. ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อแต่ละครั้ง คือ 1–200 บาท ความถี่ในการซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ คือ 3–4 ครั้งต่อสัปดาห์  2) ส่วนประสมทางการตลาดจำนวน 4 ด้านประกอบด้วย ด้านสินค้าและบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด ทั้ง4ด้านมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภคในอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ภาพลักษณ์ของร้านสะดวกซื้อจำนวน 3 ด้านประกอบด้วย ด้านความสะดวกในการให้บริการ ด้านพนักงาน และด้านธรรมาภิบาล ทั้ง 3 ด้านมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 

ABSTRACT

          The purposes of this research were to study (1) the personal characteristics that are associated with purchasing behavior of consumers at convenience stores in Warinchamrab district, Ubonratchathani province, (2) the relationship between marketing mix with a convenience store and purchasing behavior of consumers (3) study the relationship between the image of the convenience store and purchasing behavior of consumers at convenience stores. This quantitative research collected data from 400 people in Warinchamrab district, Ubonratchathani province. Questionnaires were used as the tool for data collection. The statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation and Chi – Square.

The result of this study showed that (1) the majority of customers were female, aged between 16-25 years old, single, students, holding bachelor degrees, with less than 10,000 bath per month for average revenue, and the number of family members are 3-4 people. The majority of the customers purchased at a convenience store between the hours of 6.01 pm and 12.00 pm. The expenditure of each shopping time at convenience stores is 1-200 baht. The frequency of shopping time to a convenience store is 3-4 times per week. The personal characteristics were correlated with the purchasing behavior of consumers. (2) The marketing mix consisting of four aspects; products and services, pricing, place and promotion was correlated with the purchasing behavior of consumers in convenience stores, at statistical level 0.05. (3) The image of a convenience store such as convenience, staff, and good governance were correlated with the purchasing behavior of consumers in convenience stores at statistical level 0.05.

 

 

 

Downloads

Published

2017-04-12

How to Cite

ทวีวัฒน์ จ. (2017). การศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภคในเขตพื้นที่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี A STUDY OF CONSUMER BEHAVIOR AT CONVENIENCE STORES IN WARINCHAMRAB DISTRICT, UBON RATCHATHANI PROVINCE. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 7(1), 54–63. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/65456

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)