รูปแบบการพัฒนาศักยภาพพลังงานทดแทนการใช้พลังงานจากปิโตเลี่ยม Development Potential renewable energy Petroleum

Authors

  • ปัญญา เลิศไกร
  • ลัญจกร นิลกาญจน์

Keywords:

การพัฒนาศักยภาพ, พลังงานทดแทน, Development Potential, renewable energy

Abstract

บทคัดย่อ

           การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพพลังงานทดแทนการใช้พลังงานจากปิโตเลี่ยม 2. ถอดบทเรียนกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพการลดการใช้พลังงานจากปิโตเลียม 3.สังเคราะห์ กระบวนการพัฒนาศักยภาพพลังงานทดแทนการใช้พลังงานจากปิโตเลี่ยม โดยการสังเคราะห์งานวิจัย จากโครงการย่อย  3 โครงการ คือ คือ โครงการที่ 1 รูปแบบการดำเนินงานก่อนการพัฒนาศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมันของเกษตรกรรูปแบบภูมิปัญญานวัตกรรมและเทคโนโลยี  โครงการที่ 2 การพัฒนาเชื้อเพลิงทดแทนการใช้แก๊สหุงต้มเพื่อลดรายจ่ายและโครงการที่ 3 ผลิตน้ำมันไบโอดีเซลล์มาทดแทนการใช้น้ำมันดีเซลล์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผลการวิจัยพบว่า

         1. รูปแบบของการผลิตปาล์มน้ำมัน การเรียนรู้เพื่อชี้นำตนเอง จะเกิดขึ้นอย่างเป็นกระบวนการต่อเนื่อง  ผลักดันให้เกษตรกรพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้  นำไปสู่ข้อสงสัย  เกิดแนวคิดที่ต้องการทดลอง ตรวจสอบ นำไปการค้นหา องค์ความรู้ด้วยตนเองและนำองค์ความรู้นั้นมาเป็นแนวทางในการตัดสินใจดำเนินการตามรูปแบบที่ตนคิดค้นพัฒนาขึ้นมา

       2. การผลิตเชื้อเพลิงทดแทนการใช้แก๊สหุงต้ม  การที่ครัวเรือนเทศบาลตำบลทอนหงส์  สนใจใฝ่รู้  และพยายามเรียนรู้เพื่อลดรายจ่ายมาก่อน  เมื่อนักวิจัยนำนักวิชาการ  ผู้รู้มาอธิบาย  จึงเกิดความสนใจ  และต้องการเรียนรู้ในรายละเอียดถึงขั้นที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้  ด้วยการพยายามทดลองขนาดเล็ก และพยายามสอบถามผู้รู้  จึงได้ร่วมมือกับทีมวิจัยที่จะไปศึกษาดูงานและกลับมาดำเนินการในครัวเรือน

           3.  กระบวนการพัฒนาไบโอดีเชลล์จากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว   เป็นรูปแบบของกลุ่มคน ที่พยายามตรวจสอบผลการใช้และปัญหาจากการใช้น้ำมัน  ไบโอดีเซลล์ ที่ได้ดำเนินการเรียนรู้ด้วยตนเอง ที่มีลักษณะทำไปเรียนรู้ไป (Learning by Doing) โดยการเตรียมการล่วงหน้าหลังจากพยายามสอบถาม พูดคุยข้อมูลต่างๆ จนเกิดความมั่นใจ  ตัดสินใจดำเนินการที่เรียนรู้มาส่วนหนึ่ง ทดลองทำตามแนวความคิดของตนเองอีกส่วนหนึ่งแล้วนำมาใช้จนมั่นใจจึงขยายผลออกสู่สาธารณะ

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพพลังงานทดแทนการใช้พลังงานจากปิโตเลี่ยม พบว่า การพัฒนาศักยภาพที่ชัดเจนนั้น  ต้องพัฒนาที่  ตัวคนให้เกิดสำนึก สนใจด้านการประหยัด  การใส่ใจต่อสาธารณะ  ที่จะช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม 

 

 

Abstract

          The purposes of this research were to 1. study the pattern to develop the potential of renewable energy by using petroleum, 2.take a lesson the learning process and to develop the potential of renewable energy by using petroleum, and 3.synthetic the process to develop the potential of renewable energy    by using petroleum. To synthetic the research by three digest projects has the operation,    to develop the capacity to produce oil palm of farmers a level of innovation and technology, to develop for the gas, to reduce expenses, and oil producers’ bio-diesel to replace the using oil, the bio-diesel of Nakhonsithammarat province.

The result of this research found that

          The pattern of production oil palm to learn to guide them to happen, is the process of pushing for farmers, exchanging courses leading to a question came up with this concept to verification tests led to the search for knowledge, and bring the knowledge that's the way in the decision taken in the pursuit of development.

To produce fuel for the gas, which the household at Thonhong municipality district in one and trying to learn to reduce expenditures, as researchers led by scholars who know that So there's a lot of interest and want to learn in detail the point where I can use in everyday life, with attempts to small and bring knowledge and understanding. Then to learn from each other and tried to question the wisdom, has been cooperating with the research team to study, work and back in the household.

          The process of developing bio-diesel from the oil was the pattern of people group that try to examine the use and problems of using bio-diesel that learning by themselves. That is made to learning by doing with preparing in advance for the effort, chat about information and the confidence decisions taken part learned. Try to follow  the ideas of another person. Then be used to ensure we maximize the public.

          The development potential of alternative energy, the use of energy from biodiesel softly through the house, found that the development potential of the development

of a person to be interest in the economy, the attention to the public to help take care of the environment.

  

Downloads

Published

2017-04-12

How to Cite

เลิศไกร ป., & นิลกาญจน์ ล. (2017). รูปแบบการพัฒนาศักยภาพพลังงานทดแทนการใช้พลังงานจากปิโตเลี่ยม Development Potential renewable energy Petroleum. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 7(1), 26–32. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/65494

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)