การประเมินผลหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี A Curriculum Assessment in Master Of Education Program in Educational Administration, Education Faculty Bangkokthonburi University

Authors

  • สมชัย พุทธา การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

Keywords:

การประเมิน, หลักสูตรศึกษาศ่าสตรมหาบัณฑิต, assessment, Master in Educational Administration Curriculum Program

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินการใช้หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ตามความคิดเห็นของ ผู้สำเร็จการศึกษา และผู้บังคับบัญชา เปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างผู้สำเร็จการศึกษา และผู้บังคับบัญชาที่มีต่อหลักสูตรศึกษา 2) ศาสตรมหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และ 3) เพื่อทราบความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้สำเร็จการศึกษา และผู้บังคับบัญชาต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ผู้บังคับบัญชาผู้สำร็จการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2556 จำนวน กลุ่มละ 280 คน และคณาจารย์ผู้สอนสาขาการบริหารการศึกษาจำนวน 20 ท่าน เครื่องมือเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามประยุกต์ตามมาตรประมาณค่าของไลเกอร์ท 2 ชุด และแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่สถิติพื้นฐาน ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มที่เป็นอิสระแก่กัน และการวิเเคราะห์เนื้อหา

           ผลวิจัยพบว่า

          1. ความคิดเห็นต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในภาพรวม ของผู้สำเร็จการศึกษา และผู้บังคับบัญชาพบว่า สูงที่สุดได้แก่ด้านคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านความรู้ อยู่ในระดับมาก ต่ำสุดได้แก่ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับปานกลาง

          2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ของผู้สำเร็จการศึกษา และผู้บังคับบัญชาบัณฑิตพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

          3. ข้อเสนอแนะของคณาจารย์สาขาการบริหารการศึกษาได้แก่  ควรจัดหลักสูตรบริหารการศึกษาให้สอดคล้องกับ ปรัชญา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ฯ โดยบูรณาการเข้ากับมาตรฐานของสภาวิชาชีพผู้บริหารของสำนักมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ควรสร้างวัฒนธรรม จัดบรรยากาศ สร้างกิจกรรม และพัฒนาองค์การของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเสริมหลักสูตรการบริหารการศึกษา ที่สร้างความผูกพันกับมหาวิทยาลัยฯ และปฏิสัมพันธ์กับคณาจารย์ ควรจัดให้มีห้องกิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ห้องปฏิบัติการให้คำปรึกษางานวิจัยแก่นักศึกษา ควรจัดสัดส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษาตามความเหมาะสม ควรจัดให้มีการศึกษาดูงานในสถานศึกษาและหรือหน่วยงานทางการศึกษา มีการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา

  

ABSTRACT

          The purposes of this research were to study 1). Assessed the Educational Administration Curriculum Program of master of education degree, Education Faculty, Bangkokthonburi University, by the graduated Educational Administration Curriculum Program and their  employers ‘opinion, 2) compared the opinion between graduated Master of Education students and their Employers ‘opinion in Educational Administration Curriculum Program of Master in Education Education Faculty, Bangkokthonburi University, and 3) informed the comment and  advisement from the graduated Master of Education students and their Employers ‘ opinion in Educational Administration Curriculum Program of Master in Education Education Faculty, Bangkokthonburi University. The samples were the 280 graduated Master of Education students  and also 280 of their Employers . The 2 forms of questionnaires, and semi – structured interviewing questions were used for collecting data, and then used the frequency, percentage, mean, standard deviation, t – test, and content analysis for data analysis

          The results found that ;

          1. The graduated Master of Education students and their Employers ‘opinion through Master in Educational Administration Curriculum Program of Education Faculty, Bangkokthonburi University found that the moral and ethics were the most and highest level, secondly were the cognitive domain and intellectual skills closely up as high level, by the way, the last was moderate as analytical numbered, communication, information technology using skills.

          2. The comparison between graduated Master of Education students and their Employers ‘ opinion in Educational Administration Curriculum Program of Master in Education Faculty, Bangkokthonburi University got no difference in how to assume in research.

          3. The comment and advisement from the program lecturers ‘opinion found that the curriculum should have the consensus of university philosophy, identity, uniqueness, vision, goal, and mission with integrating to professional standard of Educational Council. It should have cultural, climate, environment, and healthy of administrator studentship organization, and also fulfill learning by doing themselves as relationship between students and faculty interaction. There should have the room for students’ activities, counseling and advising to their research, and set appropriated number rational advisors, practicum in trip observation, internship course in schools or educational service office, as partial of credit grad.

 

Downloads

Published

2017-04-12

How to Cite

พุทธา ส. (2017). การประเมินผลหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี A Curriculum Assessment in Master Of Education Program in Educational Administration, Education Faculty Bangkokthonburi University. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 7(1), 74–84. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/65507

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)