โปรแกรมการออกกำลังกายแบบวงจร เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา Circuit Training Program to Improve Physical Fitness for Health of Higher Education Students

Authors

  • ทยาวีร์ ช่างบรรจง คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยปทุมธานี

Keywords:

สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ, โปรแกรมการออกกำลังกายแบบวงจร, Physical fitness health, Circuit training program

Abstract

บทคัดย่อ

           สมรรถภาพทางกายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบันเพราะเป็นรากฐานเบื้องต้นของการดำรงและประกอบภารกิจในชีวิตประจำวัน ร่างกายแข็งแรง ทรวดทรงร่างกายได้สัดส่วน นอกจากนี้ยังส่งผลให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสามารถจัดโปรแกรมการออกกำลังกายได้หลายรูปแบบ ลักษณะหนึ่งที่น่าสนใจคือการโปรแกรมการออกกำลังกายแบบวงจร ซึ่งเป็นการออกกำลังที่ ใช้เวลาไม่นาน มีความท้าทาย ไม่เบื่อหน่าย  ช่วยเพิ่มความสนุกสนาน โดยครอบคลุมสมรรถภาพทางกายทั้งความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ  ความอดทนของกล้ามเนื้อ  ความอ่อนตัว ความสามารถในการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ  

 

Abstract

 

            Physical fitness is essential in today's society because it is a basic foundation in life and everyday tasks. It strengthens the body and classically proportions body, also results in the discipline and self-responsibility. Enhancing physical fitness programs can be arranged in several formats. One interesting aspect is the circuit training program which adds variety and fun. The program does not take long time; moreover, it’s challenging and not bored. It covers physical fitness, muscle strength, muscular endurance, flexibility, ability to work, the cardiovascular system and respiratory system.

Downloads

Published

2017-04-19

How to Cite

ช่างบรรจง ท. (2017). โปรแกรมการออกกำลังกายแบบวงจร เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา Circuit Training Program to Improve Physical Fitness for Health of Higher Education Students. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 7(2), 157–164. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/65688

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)