เพลงเดี่ยวนกขมิ้นสามชั้น ทางฆ้องมอญ 6 ลูก ทางครูสมชาย ดุริยประณีต กรณีศึกษาครูธีระศักดิ์ ชุ่มชูศาสตร์

Authors

  • อนุพันธ์ บุญธรรม หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ดุริยางคศิลป์ไทย มหาวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Keywords:

PlengDeawNokKaminSamchan, Tarng Kong Mon Hok Look

Abstract

The purposes of this research were to study: 1)To study the biography ,structure, key-scale,
melodic pattern of PlengDeawNokKaminSamchanTarng Kong Mon Hok Look. 2)To analysis PlengDeawNokKaminSamchanTarng Kong Mon Hok Look of KruSomchai Duriyapraneet. 3) To study the role of PlengDeawNokKaminSamchan in Thai culture. This research methodology using the qualitative research. Population (Keylnformants) was 10 people. There search instruments were collected by interviews, observations and collect data from various recording. The data were analyzed by content analysis.

            The results were as follows: 1)The biography, structure, key-scale, melodic pattern of PlengDeawNokKaminSamchanTarng Thai and Tarng Kong Mon. PlengDeawNokKaminTarng Kong Mon Hok Look of KruSomchai Duriyapraneet can be used as evidence in music education other side. 2)The unique style of PlengDeawNokKaminSamchanTarng Kong Mon Hok Look of KruSomchai Duriyapraneet applied to the study of PlengDeaw Kong Mon and other songs. 3) This academic paper is a guide to those who want to research about the role of PlengDeawNoKKaminSamchanTarng Kon Mon Hok Look of KruSomchaiDuriyapraneet.

References

จุฑาพรรธ์ (จามจุรี) ผดุงชีวิต. (2551). วัฒนธรรม การสื่อสารและอัตลักษณ์. กรุงเทพฯ: บริษัทแอค ทีฟพริ้นท์ จำกัด.
มนตรี ตราโมท. (2507). ดุริยางคศาสตร์ไทย. (คำบรรยาย). กรมศิลปากร: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์ ชวนพิมพ์.
มนตรี ตราโมท. (2538). ดุริยสาส์น. เอกสารแจกในงานพระราชทานเพลิงศพ นายมนตรี ตราโมท. ณ เมรุ หน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส. ม.ป.ท.: ม.ป.พ.
มานพ วิสุทธิแพทย์. (2556). ทฤษฎีการวิเคราะห์เพลงไทย: กรุงเทพฯ: สันติศิริการพิมพ์.
สุกรี เจริญสุข. (2557). คู่มือครูดนตรี ครูดนตรี ปลูกดอกไม้ในดวงใจ. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล: หยินหยาง การพิมพ์.

Downloads

Published

2017-08-08

How to Cite

บุญธรรม อ. (2017). เพลงเดี่ยวนกขมิ้นสามชั้น ทางฆ้องมอญ 6 ลูก ทางครูสมชาย ดุริยประณีต กรณีศึกษาครูธีระศักดิ์ ชุ่มชูศาสตร์. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(1), 220–231. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/66538

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)