แนวทางการป้องกันปัญหายาเสพติดของเยาวชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา

Authors

  • Nathanon Thavisin วิทยาลัยทองสุก
  • Anon Thavisin

Keywords:

Prevention Guidelines, Drug Problems, Youth

Abstract

The purposes of this research were to study (a) investigate current youth drug problems; (b) find relationships between factors influencing youth drug addiction, and (3) determine guidelines for the prevention of drug problems among youth in Chachoengsao Province. The sample comprised 400 youth and 35 persons involved in drug prevention projects. Quantitative and qualitative data were collected.

The data were summarised (percentages, averages and standard deviations). An analysis of these data revealed that child care was the major factor contributing to the drug problems of youth in the Province (2.86). Family relationships were the second most important factor (2.6), followed by environmental factors (2.5). Guidelines for youth drug prevention programs were then developed. These included: the determination of guidelines for the development of life skills of youth; the training of young people to live safely in an unwanted environment; and survival training to avoid future involvement in drugs. Chachoengsao Province has prescribed policy that requests collaboration from all related organisations / sectors to prevent youth drug addiction using four principles: Seriously; Sincerity; Close Watch and Prevention to help youth enhance their self-esteem; Continuous monitoring to establish the safety of themselves in the future.

References

จิราพร สวัสดิรักษ์. (2555). นวัตกรรมการจัดการในการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี. ปริญญานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา.

แผนปฏิบัติราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา. (2559). แผนปฏิบัติราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2559 ค้นเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2559, จาก http://www.website. chachoengsao.go.th

มณี ลิ้มปะวงศ์. (2553). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปปฏิบัติ :

ศึกษากรณีศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี (รายงานผลการวิจัย). คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

รายงานการประชุมประจำเดือน. (2559). รายงานการประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 8/2559 วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา. ค้นเมื่อ 8 กันยายน 2559, จาก http://123.242.176.9/ccs/images/file_links/ workseet_8.pdf

รายงานวิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา. (2556). ค้นเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2559, จาก http://osthailand.nic.go.th/

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเทรา. (2559). รายงานการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 9/2559. ค้นเมื่อ 10 ตุลาคม 2559, จาก http://123.242.176.9/ccs/images/file_links/ workseet_9.pdf

สุวาพร เสภาศีราภรณ์. (2559). โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ฉบับที่ 60/2559. ค้นเมื่อ 12 มิถุนายน 2559, จาก http://region1.prd.go.th/ewt_news. php?nid=42766

สำนักยุทธศาสตร์ สำนักงาน ปปส. (2559). กรอบแผนปฏิบัติการและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559. ค้นเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2559, จาก http://www.ppb.moi.go.th

Ashley Nicole Fricks - Gleason. (2010). Neural Substrates Underlying The Effects of Catecholamines on Cocaine –Cue Memories. Dissertation Submitted in partial Satisfaction of the Requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Biological Sciences University of California, Irvine.

D’Amico, E. J., & McCarthy, D. M. (2006). Escalation and initiation of younger adolescents’

substance use. The impact of perceived peer use. Journal of Adolescent Health,

, 481-487Donovan, J. E. (2007). Really underage drinkers: The epidemiology of

children’s alcohol use in the United States. Prevention Science, 8, 192-205.

Edwards & Lopez, Edwards, L. M., & Lopez, S. J. (2006). Perceived family support,

acculturation, and life satisfaction in Mexican American youth: A mixed-methods

exploration. Journal of Counseling Psychology, 53(3), 279–287.

Ellickson, P. L., D'Amico, E., Collins, R., & Klein, D. (2005). Marijuana use and later

problems: When frequency of recent use explains age of initiation effects

(and when it does not). Substance Use and Misuse, 40, 343-359.

Johnston, L. D., O’Malley, P. M., Bachman, J. G., & Schulenberg, J. E. (2006). Teen drug use

continues down in 2006, particularly among older teens; but use of

prescription-type drugs remains high. University of Michigan News and Information Services: Ann Arbor, (Villar, Luengo, Gomez-Fraguela, & Romero, 2006)

Monica Hernandez. (2009). Examining Family Factors and Acculturation Issues

Contributing to Adolescent Substance Abuse in a Mexican American

Population. Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for

the Degree of Doctor of Philosophy Psychology Walden University.

Stephanie Y vonne Smith, MPH. (2005). Nicotine Product Harm Perception and

Psychosocial Correlates of Use in Coliege Freshman. A Dissertation Submitted

to the Johns Hopkins University in Conformity with the Requirements for

the degree of Doctor of Philosophy.

Zucker, R. A., Donovan, J. E., Masten, A. S., Mattson, M. E., & Moss, H. B. (2008). Early

developmental processes and the continuity of risk for underage drinking and

problem drinking. Pediatrics, 121, S252-S272.

Downloads

Published

2017-05-11

How to Cite

Thavisin, N., & Thavisin, A. (2017). แนวทางการป้องกันปัญหายาเสพติดของเยาวชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(1), 151–158. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/69928

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)