รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการความรู้ดนตรีสากลระดับมัธยมตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร

Authors

  • สุรศักดิ์ ถามั่งมี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

Keywords:

รูปแบบ การบริหาร ดนตรีสากล

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายในการวิจัย 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู้ดนตรีสากลโรงเรียนรับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารจัดการความรู้ดนตรีสากลโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพ โดยการใช้วิจัยแบบผสมผสาน (Clntegrated Research) กลุ่มตัวออย่างได้ผู้บริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 21 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 7 คน และผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทย 7 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามฉบับที่ 1-3 เกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบดนตรีสากล สอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมกับการใช้รูปแบบ และสอบถามประเมินความเหมาะสมของรูปแบบและความพึงพอใจในการประเมินรูปแบบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน และส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์

               ผลการวิจัยพบว่า:.,

               องค์ประกอบรูปแบบการบริหารการจัดการความรู้ดนตรีสากลระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยด้านการสังเคราะห์บริบทการจัดการความรู้ดนตรีสากลระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการจัดการความรู้ดนตรีสากลด้วยการคิดวิเคราะห์ ด้านการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมการกระบวนการจัดการความรู้ดนตรีสากล และด้านการจัดการความรู้และเสริมทักษะ

               ผลการพัฒนารูปแบบ ตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 21 คน จากการสัมภาษณ์ 3 รอบ พบว่ารูปแบบการบริหารจัดการความรู้ดนตรีรูปแบบโดยรวมเหมาะสมทุกด้าน พิจารณาจากการสัมภาษณ์จากรายด้านรูปแบบอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุดผลการประเมินรูปแบบพบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน พิจารณารายด้านอยู่ระดับมากที่สุด

The purposes of This research is intended were to 1) To develop Knowledge Management International Music School Receive High School in the Bangkok Metropolitan Area 2) To assess the Knowledge Management International Music School School in Bangkok by using the research combination (Clntegrated Research) The application of the management of the high schools in the Bangkok Metropolitan area of 21 people with a qualified member of 7 Directors High School of 7, and Expert Thai music 7 people by selecting a specific (Purposive Sampling) The tool used in this research include the interview Survey 1-3 About the elements of the international music ask about the appropriate to the use the format and ask for the assessment of the suitability of the format and the satisfaction in the review form statistics that are used in the analysis of the data is the value of the Average Standard Deviation Median value and the deviation. The Quartile

Research Result Findings were as follows :

               The Component style of management Knowledge Management International Music School in Bangkok with the synthesis of the Context Knowledge Management International Music School in BangkokThe Knowledge Management international music with the thought analysis of the Learning Environment on the Promotion of the management process knowledge international music and the management of knowledge and skills.

               The results of the development review by a qualified member, 21 from the interview 3 times that the format Knowledge Management music overall format all the consideration of the interview from the format in the most appropriate results to the format that the satisfaction of the overall user is in the level of all the consideration of the level with the most.

Downloads

Published

2017-08-09

How to Cite

ถามั่งมี ส. (2017). รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการความรู้ดนตรีสากลระดับมัธยมตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(2), 187–195. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/77160

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)