ยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตการค้าชายแดนไทย-กัมพูชาเพื่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน กรณีศึกษาเขตการค้าชายแดน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

Authors

  • วิชยานนท์ สุทธโส สาขาบริหารและพัฒนาเมือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Keywords:

Strategy, BORDER TRAD, Asean.

Abstract

 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ (1) เพื่อศึกษาบริบททั่วไปของพื้นที่ในเขตการค้าชายแดนจังหวัดสระแก้วเพื่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  (2) เพื่อนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตการค้าชายแดนจังหวัดสระแก้วเพื่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ด้วยวิธีการ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) ร่วมกับการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจำกัด (SWOT Analysis) ที่ได้มาจากข้อมูลทุกส่วนของการศึกษา และการวิเคราะห์ TOWS MATRIX Analysis แล้วจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตการค้าชายแดนจังหวัดสระแก้วเพื่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนภายใต้แผนพิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint)

            จากการศึกษาพบว่ามี  4 ด้าน ดังนี้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพและการเตรียมความพร้อมของเขตการค้าชายแดน จังหวัดสระแก้วเพื่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและการพัฒนาด้านความร่วมมือเพื่อพัฒนาด่านการค้าชายแดน สำหรับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ยุทธศาสตร์ที่  3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการยกระดับด่านการค้าชายแดนให้มีความทันสมัยและเป็นสากล ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาปัจจัยเกื้อหนุนในการพัฒนาด่านการค้าชายแดนอย่างเป็นระบบและครอบคลุมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นสากล

References

ชวลิต อยู่ภักดี. (2539). “ศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรม กรณีศึกษา: ประเทศไทย ลาว และเวียดนาม.” วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
Boris G, Andrew, N.M., and Nitin N., (2006). Are Leaders Portable. Harvard Business Review,6, 92-100.
Denzin. (1978). Journal of ComparativeSocial Work 2009. 1, 294-304

Downloads

Published

2017-07-26

How to Cite

สุทธโส ว. (2017). ยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตการค้าชายแดนไทย-กัมพูชาเพื่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน กรณีศึกษาเขตการค้าชายแดน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(2), 152–160. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/77316

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)