เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการโฆษณาผ่านสื่อ ออนไลน์ และออฟไลน์ ในการทำธุรกิจประเภทอะไหล่รถยนต์มือสองในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Authors

  • ธวัช ศิระสุข เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Keywords:

ผลสัมฤทธิ์, อะไหล่รถยนต์มือสอง, การโฆษณา, สื่อออนไลน์, สื่อออฟไลน์, effectiveness, automotive used parts, advertising, online media, offline media

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา  1) ความสำเร็จของสื่อโฆษณาออนไลน์ และออฟไลน์ ในการทำธุรกิจประเภทอะไหล่รถยนต์มือสองในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสื่อโฆษณาออนไลน์ และออฟไลน์ในการทำธุรกิจประเภทอะไหล่รถยนต์มือสองในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของสื่อออนไลน์ กับ สื่อออฟไลน์ ในการทำธุรกิจประเภทอะไหล่รถยนต์มือสองในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

            ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบสำรวจ (Survey Research)ประชากรคือ ผู้ซื้ออะไหล่รถยนต์มือสองในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กลุ่มตัวอย่าง 385 คน  วิธีการสุ่มตัวอย่าง ใช้สูตรการคำนวณกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอน (Infinite Population) โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น 95% มีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% โดยใช้สูตรของ Cochran, 1953 อ้างถึงใน จิราภรณ์ กมลวาทิน, (2556)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ. การแจกแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้. โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ     สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีแจกแจงความถี่ (Frequency) หาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ SD)

            ผลการศึกษาพบว่า (ให้ตอบวัตถุประสงค์ในแต่ละข้อ)        

  1. อายุต่างกันมีผลสำเร็จของการโฆษณาแตกต่างกัน ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อความสำเร็จของการโฆษณาที่แตกต่างกัน ส่วนอาชีพที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความสำเร็จของการโฆษณาไม่แตกต่างกัน ส่วนรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อความสำเร็จของการโฆษณาที่แตกต่างกัน
  2. ประสิทธิภาพการเข้าถึงอะไหล่รถยนต์มือสองจากการโฆษณาผ่านสื่อภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายละเอียดของสื่อแต่ละสื่อ พบว่า ทุกสื่ออยู่ในระดับมาก
  3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการโฆษณาในการทำธุรกิจประเภทอะไหล่รถยนต์มือสองในเขตพระนครศรีอยุธยาขึ้นอยู่กับสื่อมีความแตกต่างกันกล่าวได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ของการโฆษณาในการทำธุรกิจประเภทอะไหล่รถยนต์มือสองในเขตพระนครศรีอยุธยาแยกตามประเภทของสื่อ แสดงให้เห็นว่าสื่อออนไลน์ กับสื่อออฟไลน์มีประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน

 

Author Biography

ธวัช ศิระสุข, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

References

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยรังสิต

/347 ต.หลักหก ม.เมืองเอก

อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

Downloads

Published

2017-07-26

How to Cite

ศิระสุข ธ. (2017). เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการโฆษณาผ่านสื่อ ออนไลน์ และออฟไลน์ ในการทำธุรกิจประเภทอะไหล่รถยนต์มือสองในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(2), 144–151. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/82704

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)