การประเมินการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค จังหวัดพะเยา

Authors

  • สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
  • เสวียน เจนเขว้า สาขาบริหารการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Keywords:

evaluation, curriculum, diploma, business computer, college

Abstract

The purpose of this research was to evaluate curriculum implementation of Diploma in Business Administration (2014) majoring in Computer Business of CTECH Pacific College of Technology Student. Population were 121 last-year Diploma in Business Administration student majoring in Computer Business. Instrument used for collecting data was a questionnaire with three parts; Part one cover general data with Checklist, Part two was the 5-item rating scale questionnaire concerning opinion in 4 aspects of curriculum implementation evaluation by CIPP Model of Stufflebeam, and part three was an open-end questionnaire for general opinion. The statistical devices used were percentage, arithmetic mean (µ) and standard deviation (σ)

Result revealed that:

      1. Overall, opinion of curriculum implementation evaluation by CIPP Model of Stufflebeam were in the high level (µ = 3.76)

      2. Considering by aspect, Student’s opinion were in the high level of each aspect with Context aspect (µ = 3.82)  Process aspect (µ = 3.77)  Input aspect (µ = 3.74) and Product aspect (µ = 3.71) respectively.

References

กฤษฎา เอมเจริญ. (2544). การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) พ.ศ.2541 ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต, สาขาหลักสูตรและการสอน, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา.
นิรมล ศตวุฒิ. (2543). การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development). กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
บุญชม ศรีสะอาด. (2547). การพัฒนาหลักสูตรและการวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตร. กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น.
สุนีย์ ภู่พันธ์. (2546). แนวคิดพื้นฐานการสร้างและการพัฒนาหลักสูตร. เชียงใหม่ : The Knowledge Center.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2545). แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2559). กรุงเทพมหานคร: พริกหวานกราฟฟิค.
Oliva, P. F. (1988). Developing the Curriculum (2nd ed.). Glenview (Illinois): Scott, Foresman and Company.
Saylor, G. J., & Alexander, W. M. (1974). Planning curriculum for school. New York: Holt, Rinehart & Winston.

Downloads

Published

2017-07-26

How to Cite

ไชยพันธ์พงษ์ ส., & เจนเขว้า เ. (2017). การประเมินการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค จังหวัดพะเยา. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(1), 191–199. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/93922

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)