ความมั่นคงทางการเมืองของระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา

Authors

  • วิทยา จิตนุพงศ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Keywords:

Political Stability, Democracy, Parliamentary System

Abstract

 การเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาจะมีความมั่นคงได้ต้องอาศัยพรรคการเมืองในการบริหารจัดการตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันไม่ให้พรรคการเมืองกระทำผิดกฎหมายหรือกระทำการอันใดที่เสี่ยงต่อการถูกยุบพรรคตลอดจนกระทบต่อเสถียรภาพทางการเมืองไทย นอกจากนี้พรรคการเมืองยังมีบทบาทในการจัดตั้งรัฐบาล ทำให้รัฐบาลและระบบการเมืองมีเสถียรภาพ มีบทบาทในการรักษาระบบรัฐสภาให้มีความมั่นคง รวมทั้งมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเพื่อให้การเมืองในระบบรัฐสภาสามารถดำรงอยู่ได้

 

Author Biography

วิทยา จิตนุพงศ์, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

References

จรูญ สุภาพ และคณะ. (2523). การเมืองการปกครองยุโรป อังกฤษ ฝรั่งเศส เบเนลักซ์. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
จารุบุตร เรืองสุวรรณ. (2526). “บทบาทของรัฐสภาต่อความมั่นคงทางการเมือง,” รัฐสภาสาร, 31(6): 16-27.
จักษ์ พันธ์ชูเพชร. (2549). การเมืองการปกครองไทย จากยุคสุโขไทยสู่สมัยทักษิณ . (พิมพ์ครั้งที่ 5). ปธุมธานี: บ. มายด์ พับลิชชิ่ง.
นรนิติ เศรษฐบุตร. (2549). การเมืองการปกครองไทยในรอบ 60 ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า.
ปรีชา หงส์ไกรเลิศ. (2550). บุคลิกภาพและภาวะผู้นำ. เอกสารประกอบคำบรรยายหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ, มหาวิทยาลัยสยาม.
พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว. (2541). บทบาทของพรรคการเมืองไทยในการจัดตั้งรัฐบาลผสม. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร, กองการพิมพ์.
พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว. (2544). ศาสตร์แห่งการวิจัยทางการเมืองและสังคม (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: สมาคมรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทยและสำนักพิมพ์วิถีไทย.
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์. (2544). คู่มือการเมืองไทย. กรุงเทพมหานคร: เอช.เอ็น. โครงการจัดพิมพ์คบไฟ.
ลิขิต ธีรเวคิน. (2553). การเมืองการปกครองไทย. (พิมพ์ครั้งที่ 8) กรุงเทพมหานคร: เอช.เอ็น. กร๊ป จำกัด.
วิสุทธิ์ โพธิแท่น. (2544). การดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองไทย. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า.
สมโภชน์ สุนทรมณี. (2534). กองทัพกับการพัฒนาประชาธิปไตยเพื่อความมั่นคงของชาติ. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร.
สุจิต บุญบงการ. (2549). บทบาทกองทัพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังการสิ้นสุดสงครามเย็น. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Downloads

Published

2017-09-01

How to Cite

จิตนุพงศ์ ว. (2017). ความมั่นคงทางการเมืองของระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(2), 280–287. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/97959

Issue

Section

บทความวิชาการ (Article)