การจัดการธุรกิจ, บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ โมเดลเชิงสาเหตุของส่วนประสมการตลาด และความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีต่อความตั้งใจใช้บริการการท่องเที่ยวแบบดีงาม : กรณีศึกษาผู้สูงวัยในเขตกรุงเทพมหานคร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy