กลับไปที่รายละเอียดของบทความ บทบัญญัติว่าด้วยผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ (ที่เปลี่ยนแปลงไป) ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF