บทบัญญัติว่าด้วยผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ (ที่เปลี่ยนแปลงไป) ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

Main Article Content

Anucha Achirasena

บทคัดย่อ

บทบัญญัติว่าด้วยผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีเนื้อความซึ่งแตกต่างจากที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้านี้อย่างมีนัยสำคัญสี่ประการ ประการแรก คือ การบัญญัติว่าพระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ “หรือไม่ก็ได้” ประการที่สอง กรณีที่พระมหากษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้งหรือไม่สามารถทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ได้ แต่ต่อมาคณะองคมนตรีพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นสมควรแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และไม่อาจกราบบังคมทูลให้ทรงแต่งตั้งได้ทันการ คณะองคมนตรีจะเป็นผู้เสนอชื่อบุคคลตามลำดับที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดไว้ก่อนแล้ว ให้ประธานรัฐสภาประกาศในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์แต่งตั้งผู้นั้นเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ประการที่สาม ได้แก่ การกำหนดให้ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นคณะก็ได้ และประการสุดท้าย คือ การกำหนดให้ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งเคยได้รับการแต่งตั้งและปฏิญาณตนมาแล้วไม่ต้องปฏิญาณตนอีก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

Aditya Dibabha Abhakara, His Royal Highness Prince. คำให้การต่อศาลอาชญากรสงคราม [War Crime Court Testimony]. Bangkok: Charoenwit Printing, 2002. (in Thai)

Banomyong, Pridi. โมฆสงคราม [Mokha Songkhram]. Bangkok: Pridi Banomyong Foundation, 2015. (in Thai)

Saenguthai, Yut. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พร้อมด้วยคำอธิบาย [Constitution of Thailand and Explanation]. Phranakhon: Prachaniti Office, 1946. (in Thai)

Saenguthai, Yut. กฎหมายรัฐธรรมนูญ [Constitutional Law], 3rd Edition. Phranakhon: Faculty of Political Science, Thammasat University, 1972. (in Thai)

Saenguthai, Yut. คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2511) เรียงมาตรา และคำอธิบายรัฐธรรมนูญทั่วไปโดยย่อ [The Explanation of the Constitution of Thailand (1968)]. Phranakhon: Krung Siam Printing, 1968. (in Thai)

Banomyong, Pridi. “ความเป็นไปภายในคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์.” [The Incident in the Council Regency] in เบื้องแรกประชาธิปตัย เล่ม 1 [Earliest Stage of Democracy Volumn 1], 85-86. Bangkok: Thai Journalist Association, 2016. (in Thai)

Thepsongkhro, Sarunyou. “การแสวงหาบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ ระหว่าง
พ.ศ. 2478-2487.” [Seeking the Role of the Monarchy under Constitution between 1935 and 1944.] Thammasat University Archives Bulletin, no.16 (June 2012-May 2013):
78-80. (in Thai)

Achirasena, Anucha. “ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญไทย.” [Regent in
the constitutional history of Thailand]. A thesis for the degree of Master of Laws,
Public Law, Faculty of Law, Thammasat University, 2016. (in Thai)

Thailand. Constitution Drafting Assembly. รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ. ครั้งที่ 7/24
[Record of Constitution Drafting Assembly. 7th Meeting]. July 26, 1948. (in Thai)

Thailand. Constitution Drafting Assembly. รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ. ครั้งที่ 45
[Record of Constitution Drafting Assembly. 45th Meeting]. November 10, 1948. (in Thai)

Thailand. House of Representatives. รายงานการประชุมสภาผู้แทนราสดร. ชุดที่ 3 สมัยที่ 2
ครั้งที่ 7/2487, สมัยสามัญ [Record of House of Representatives. 3rd Serie, 2nd Session, 7th Meeting, Ordinary Meeting]. August 1, 1944. (in Thai)

Thailand. National Legislative Assembly. รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ
ครั้งที่ 32/2534 [Record of Constitution Drafting Committee. 32nd Meeting], July 29, 1991. (in Thai)