นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์

CMU Journal of Law and Social Sciences รับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทปริทัศน์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของวารสาร CMU Journal of Law and Social Sciences  จะครอบคลุมเนื้่อหา เกี่ยวกับกฎหมายทุกสาขา เช่น กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา กฎหมายระหว่างประเทศ  เป็นต้น ซึ่งสัมพันธ์กับความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ในสาขาต่างๆ 

 

กระบวนการกลั่นกรองบทความ

การพิจารณา การประเมิน และการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ

1 การตอบรับหรือปฏิเสธบทความ

 กองบรรณาธิการพิจารณากลั่นกรองบทความขั้นต้น และแจ้งผลการพิจารณาตอบรับหรือปฏิเสธบทความให้ผู้ส่งบทความทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับบทความ หากบทความมีรูปแบบหรือองค์ประกอบไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่วารสารกำหนด ฝ่ายจัดการของวารสารจะส่งต้นฉบับให้ปรับปรุงแก้ไขใหม่ภายใน 15 วัน โดยฝ่ายจัดการจะทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ส่งบทความในทุกขั้นตอน

ต้นฉบับบทความอาจได้รับการปฏิเสธ หากไม่ได้คุณภาพ ไม่ตรงกับขอบเขตของวารสาร ไม่ตรงกับประเภทของบทความที่จะตีพิมพ์ หรือผู้เขียนบทความปฏิเสธไม่แก้ไขให้ตรงกับหลักเกณฑ์ที่วารสารกำหนดและส่งคืนกลับมาภายในเวลาที่กำหนด

2 การประเมินบทความ

 ฝ่ายจัดการนำต้นฉบับบทความที่ผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการแล้ว เสนอให้ผู้ประเมินพิจารณาบทความ (peer-reviewer) จำนวน 2 ท่าน ซึ่งกองบรรณาธิการเป็นผู้เลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ในสาขาที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับเนื้อหาบทความ เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบการตีพิมพ์เผยแพร่ภายใต้เกณฑ์ประเมินบทความที่วารสารกำหนด โดยวารสารจะเก็บข้อมูลทั้งหมดเป็นความลับและไม่เปิดเผย ชื่อ-นามสกุล รวมถึงสังกัดของทั้งผู้เขียนและผู้ประเมินบทความ (double-blinded) จนกว่าต้นฉบับจะได้รับการเผยแพร่ ใช้เวลาพิจารณาแต่ละบทความประมาณ 1 เดือน

3 ผลการประเมินบทความ

 บทความที่ผ่านการประเมินจากผู้ประเมินบทความ ต้องได้รับผลการประเมิน ตอบรับ และต้องแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินบทความ ทั้ง 2 ท่าน หากได้รับการพิจารณาว่า ไม่ควรตอบรับให้ตีพิมพ์จากผู้ประเมินทั้ง 2 ท่าน ถือว่าบทความดังกล่าวไม่ผ่านการประเมิน

สำหรับบทความที่ได้รับการพิจารณาว่า ไม่ควรตอบรับให้ตีพิมพ์ จากผู้ประเมิน 1 ท่าน จากจำนวนทั้งหมด 2 ท่าน จะได้รับการประเมินจากผู้ประเมินท่านที่ 3 หากได้รับการพิจารณาว่า ไม่ควรตอบรับให้ตีพิมพ์ อีกครั้ง จึงถือว่าบทความดังกล่าวไม่ผ่านการประเมิน

4 การแจ้งผลการประเมินบทความ

 ฝ่ายจัดการของวารสารจะส่งผลการประเมินของผู้ประเมินทุกท่าน ให้ผู้ส่งบทความทราบภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับผลการประเมินจากผู้ประเมินท่านสุดท้าย หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขปรับปรุงจากผู้ประเมิน ให้ผู้ส่งบทความแก้ไขปรับปรุงแล้วนำส่งต้นฉบับบทความให้ฝ่ายจัดการของวารสารภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ฝ่ายจัดการแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ หากผู้ส่งบทความไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขปรับปรุงของผู้ประเมิน ให้ทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรขี้แจงรายละเอียดให้กองบรรณาธิการพิจารณา

5 การตอบรับการเผยแพร่บทความ

 บทความที่ผ่านการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน จะได้รับการพิจารณาอีกครั้งจากกองบรรณาธิการ แต่เป็นการพิจารณาเฉพาะรูปแบบของบทความ การใช้ภาษา และการพิสูจน์อักษร โดยคำนึงถึงความง่ายต่อการอ่านบทความ จากนั้นฝ่ายจัดการจะแจ้งข้อเสนอของกองบรรณาธิการให้ผู้ส่งบทความแก้ไขปรับปรุง เมื่อการแก้ไขปรับปรุงเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้ถือว่าวันที่บรรณาธิการให้ความเห็นชอบแก้ไขบทความครั้งสุดท้ายเป็นวันแก้ไขบทความ (revised) และให้ถือว่าวันที่บรรณาธิการมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งการเผยแพร่บทความเป็นวันตอบรับการตีพิมพ์บทความ (accepted)

6 การเผยแพร่บทความ

 บทความที่ได้รับหนังสือตอบรับการเผยแพร่จากบรรณาธิการวารสารแล้ว จะได้รับการเผยแพร่ผ่านระบบวารสาร CMU Journal of Law and Social Sciences ออนไลน์ (ThaiJO) ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ภายในเดือนมิถุนายน หรือ เดือนธันวาคม

 

กำหนดออก

CMU Journal of Law and Social Sciences  เป็นวารสารวิชาการทางกฎหมายซึ่งตีพิมพ์บทความวิชาการและบทความวิจัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัดพิมพ์ราย 6 เดือน 

ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน

ฉบับที่ 2 เดือน กรกฏาคม – ธันวาคม

  

นโยบายการเข้าถึงแบบเปิด

 วารสารนี้เปิดโอกาสให้เข้าถึงเนื้อหาของตนได้ทันทีโดยใช้หลักการที่ทำให้การวิจัยมีอิสระต่อสาธารณชนโดยสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ระดับโลกมากขึ้น

 

ผู้ให้การสนับสนุน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

ประวัติวารสาร

วารสาร CMU Journal of Law and Social Sciences เริ่มตีพิมพ์ครั้งแต่ในปี 2546 โดยใช้ชื่อ วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 1 ฉบับ มกราคม - ธันวาคม และมีการตีพิมพ์ต่อเนื่องเป็นจำนวน 4 ปี ระหว่าง 2546-2549 หลังจากนั้นหยุดไป 5 ปี กลับมาเริ่มตีพิมพ์อีกครั้งในปี 2555 ซึ่งมีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม วารสารฯ ได้เริ่มจัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ในปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. พ.ศ. 2558) ต่อมาในปี 2559 กองบรรณาธิการวารสารนิติสังคมศาสตร์ฯ ได้พัฒนาวารสาร และนำวารสารฯ เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Citation Index) ได้สำเร็จ หลังจากนั้น ในปี 2562  ยกเลิกชื่อวารสารภาษาไทย คือ 'วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่', ISSN (เดิม): 1685-9723 และ E-ISSN (เดิม): 2586-9604 และเริ่มใช้เฉพาะชื่อวารสารภาษาอังกฤษ ‘CMU Journal of Law and Social Sciences’ E-ISSN: 2672-9245 ตั้งแต่ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 (Vol.12 No.1 2019) เป็นต้นไป