นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์

CMU Journal of Law and Social Sciences รับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทปริทัศน์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของวารสาร CMU Journal of Law and Social Sciences  จะครอบคลุมเนื้่อหา เกี่ยวกับกฎหมายทุกสาขา เช่น กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา กฎหมายระหว่างประเทศ  เป็นต้น ซึ่งสัมพันธ์กับความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ในสาขาต่างๆ 

 

กระบวนการกลั่นกรองบทความ

การพิจารณา การประเมิน และการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ

1 การตอบรับหรือปฏิเสธบทความ

 กองบรรณาธิการพิจารณากลั่นกรองบทความขั้นต้น และแจ้งผลการพิจารณาตอบรับหรือปฏิเสธบทความให้ผู้ส่งบทความทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับบทความ หากบทความมีรูปแบบหรือองค์ประกอบไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่วารสารกำหนด ฝ่ายจัดการของวารสารจะส่งต้นฉบับให้ปรับปรุงแก้ไขใหม่ภายใน 15 วัน โดยฝ่ายจัดการจะทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ส่งบทความในทุกขั้นตอน

ต้นฉบับบทความอาจได้รับการปฏิเสธ หากไม่ได้คุณภาพ ไม่ตรงกับขอบเขตของวารสาร ไม่ตรงกับประเภทของบทความที่จะตีพิมพ์ หรือผู้เขียนบทความปฏิเสธไม่แก้ไขให้ตรงกับหลักเกณฑ์ที่วารสารกำหนดและส่งคืนกลับมาภายในเวลาที่กำหนด

2 การประเมินบทความ

 ฝ่ายจัดการนำต้นฉบับบทความที่ผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการแล้ว เสนอให้ผู้ประเมินพิจารณาบทความ (peer-reviewer) จำนวน 2 ท่าน ซึ่งกองบรรณาธิการเป็นผู้เลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ในสาขาที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับเนื้อหาบทความ เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบการตีพิมพ์เผยแพร่ภายใต้เกณฑ์ประเมินบทความที่วารสารกำหนด โดยวารสารจะเก็บข้อมูลทั้งหมดเป็นความลับและไม่เปิดเผย ชื่อ-นามสกุล รวมถึงสังกัดของทั้งผู้เขียนและผู้ประเมินบทความ (double-blinded) จนกว่าต้นฉบับจะได้รับการเผยแพร่ ใช้เวลาพิจารณาแต่ละบทความประมาณ 1 เดือน

3 ผลการประเมินบทความ

 บทความที่ผ่านการประเมินจากผู้ประเมินบทความ ต้องได้รับผลการประเมิน ตอบรับ และต้องแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินบทความ ทั้ง 2 ท่าน หากได้รับการพิจารณาว่า ไม่ควรตอบรับให้ตีพิมพ์จากผู้ประเมินทั้ง 2 ท่าน ถือว่าบทความดังกล่าวไม่ผ่านการประเมิน

สำหรับบทความที่ได้รับการพิจารณาว่า ไม่ควรตอบรับให้ตีพิมพ์ จากผู้ประเมิน 1 ท่าน จากจำนวนทั้งหมด 2 ท่าน จะได้รับการประเมินจากผู้ประเมินท่านที่ 3 หากได้รับการพิจารณาว่า ไม่ควรตอบรับให้ตีพิมพ์ อีกครั้ง จึงถือว่าบทความดังกล่าวไม่ผ่านการประเมิน

4 การแจ้งผลการประเมินบทความ

 ฝ่ายจัดการของวารสารจะส่งผลการประเมินของผู้ประเมินทุกท่าน ให้ผู้ส่งบทความทราบภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับผลการประเมินจากผู้ประเมินท่านสุดท้าย หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขปรับปรุงจากผู้ประเมิน ให้ผู้ส่งบทความแก้ไขปรับปรุงแล้วนำส่งต้นฉบับบทความให้ฝ่ายจัดการของวารสารภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ฝ่ายจัดการแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ หากผู้ส่งบทความไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขปรับปรุงของผู้ประเมิน ให้ทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรขี้แจงรายละเอียดให้กองบรรณาธิการพิจารณา

5 การตอบรับการเผยแพร่บทความ

 บทความที่ผ่านการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน จะได้รับการพิจารณาอีกครั้งจากกองบรรณาธิการ แต่เป็นการพิจารณาเฉพาะรูปแบบของบทความ การใช้ภาษา และการพิสูจน์อักษร โดยคำนึงถึงความง่ายต่อการอ่านบทความ จากนั้นฝ่ายจัดการจะแจ้งข้อเสนอของกองบรรณาธิการให้ผู้ส่งบทความแก้ไขปรับปรุง เมื่อการแก้ไขปรับปรุงเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้ถือว่าวันที่บรรณาธิการให้ความเห็นชอบแก้ไขบทความครั้งสุดท้ายเป็นวันแก้ไขบทความ (revised) และให้ถือว่าวันที่บรรณาธิการมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งการเผยแพร่บทความเป็นวันตอบรับการตีพิมพ์บทความ (accepted)

6 การเผยแพร่บทความ

 บทความที่ได้รับหนังสือตอบรับการเผยแพร่จากบรรณาธิการวารสารแล้ว จะได้รับการเผยแพร่ผ่านระบบวารสาร CMU Journal of Law and Social Sciences ออนไลน์ (ThaiJO) ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ภายในเดือนมิถุนายน หรือ เดือนธันวาคม

7. ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ 

วารสาร CMU Journal of Law and Social Sciences ไม่ได้มีการเก็บค่าธรรมเนียมการ ตีพิมพ์ใดๆ ในทุกขั้นตอน 

 

กำหนดออก

CMU Journal of Law and Social Sciences  เป็นวารสารวิชาการทางกฎหมายซึ่งตีพิมพ์บทความวิชาการและบทความวิจัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัดพิมพ์ราย 6 เดือน 

ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน

ฉบับที่ 2 เดือน กรกฏาคม – ธันวาคม

  

นโยบายการเข้าถึงแบบเปิด

 วารสารนี้เปิดโอกาสให้เข้าถึงเนื้อหาของตนได้ทันทีโดยใช้หลักการที่ทำให้การวิจัยมีอิสระต่อสาธารณชนโดยสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ระดับโลกมากขึ้น

 

ผู้ให้การสนับสนุน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

ประวัติวารสาร

วารสาร CMU Journal of Law and Social Sciences เริ่มตีพิมพ์ครั้งแต่ในปี 2546 โดยใช้ชื่อ วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 1 ฉบับ มกราคม - ธันวาคม และมีการตีพิมพ์ต่อเนื่องเป็นจำนวน 4 ปี ระหว่าง 2546-2549 หลังจากนั้นหยุดไป 5 ปี กลับมาเริ่มตีพิมพ์อีกครั้งในปี 2555 ซึ่งมีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม วารสารฯ ได้เริ่มจัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ในปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. พ.ศ. 2558) ต่อมาในปี 2559 กองบรรณาธิการวารสารนิติสังคมศาสตร์ฯ ได้พัฒนาวารสาร และนำวารสารฯ เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Citation Index) ได้สำเร็จ หลังจากนั้น ในปี 2562  ยกเลิกชื่อวารสารภาษาไทย คือ 'วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่', ISSN (เดิม): 1685-9723 และ E-ISSN (เดิม): 2586-9604 และเริ่มใช้เฉพาะชื่อวารสารภาษาอังกฤษ ‘CMU Journal of Law and Social Sciences’ E-ISSN: 2672-9245 ตั้งแต่ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 (Vol.12 No.1 2019) เป็นต้นไป