วารสาร CMU Journal of Law and Social Sciences ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านกฎหมายทุกสาขา เช่น กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา กฎหมายระหว่างประเทศ  เป็นต้น ซึ่งสัมพันธ์กับความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ในสาขาต่างๆ โดยเป็นวารสารที่มีการประเมินบทความก่อนตีพิมพ์ (refereed journal) โดยผู้ประเมินอย่างน้อยจำนวน 2 ท่าน ทั้งนี้ผู้ประเมินไม่เห็นชื่อหรือข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบผู้ประเมิน (double blind review)  มีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม และมีประเภทของบทความที่รับตีพิมพ์เผยแพร่ 2 ประเภท

(1) บทความวิจัย บทความวิชาการ ที่นำเสนอองค์ความรู้ แนวคิด ทฤษฎี การวิจัย ข้อค้นพบใหม่ อันเกี่ยวเนื่องและครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายทุกสาขา เช่น กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา กฎหมายระหว่างประเทศ  เป็นต้น ซึ่งสัมพันธ์กับความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ในสาขาต่างๆ

(2) บทความวิจารณ์หนังสือ (book review) หรือ บทความปริทัศน์ (review article)  อันเกี่ยวเนื่องและครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายทุกสาขา เช่น กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา กฎหมายระหว่างประเทศ  เป็นต้น ซึ่งสัมพันธ์กับความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ในสาขาต่างๆ

ทั้งนี้ สำหรับบทความ ประเภทบทความวิจารณ์หนังสือ (book review) หรือ บทความปริทัศน์ (review article)  ซึ่งเป็นบทความประเภท Non Peer Review Content กองบรรณาธิการจะเป็นผู้พิจารณาคุณภาพบทความ หรืออาจพิจารณานำส่งบทความให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 คน เป็นผู้พิจารณาคุณภาพบทความตามความเหมาะสม (โดยหากเป็นการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ กองบรรณาธิการจะพิจารณาจากความเชี่ยวชาญที่ตรงกับสาขาของบทความเป็นหลัก ผู้พิจารณาบทความ และผู้เขียน อาจมีต้นสังกัดเดียวกันหรือไม่ก็ได้ อย่างไรก็ดี การประเมินคุณภาพบทความจะดำเนินการโดยปิดบังชื่อผู้เขียน และผู้พิจารณาบทความ) 

สนใจจัดส่งบทความ กรุณาศึกษา จากคู่มือการจัดทำบทความ ดาวน์โหลด คลิก

ISSN 2672-9245 (Online) 

...

วารสาร CMU Journal of Law and Social Sciences เริ่มตีพิมพ์ครั้งแต่ในปี 2546 โดยใช้ชื่อ วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 1 ฉบับ มกราคม - ธันวาคม และมีการตีพิมพ์ต่อเนื่องเป็นจำนวน 4 ปี ระหว่าง 2546-2549 หลังจากนั้นหยุดไป 5 ปี กลับมาเริ่มตีพิมพ์อีกครั้งในปี 2555 ซึ่งมีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม วารสารฯ ได้เริ่มจัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ในปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. พ.ศ. 2558) ต่อมาในปี 2559 กองบรรณาธิการวารสารนิติสังคมศาสตร์ฯ ได้พัฒนาวารสาร และนำวารสารฯ เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Citation Index) ได้สำเร็จ หลังจากนั้น ในปี 2562  ยกเลิกชื่อวารสารภาษาไทย คือ 'วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่', ISSN (เดิม): 1685-9723 และ E-ISSN (เดิม): 2586-9604 และเริ่มใช้เฉพาะชื่อวารสารภาษาอังกฤษ ‘CMU Journal of Law and Social Sciences’ E-ISSN: 2672-9245 ตั้งแต่ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 (Vol.12 No.1 2019) เป็นต้นไป

ประกาศใช้คู่มือการจัดทำบทความลงวารสาร CMU Journal of Law and Social Sciences

2020-04-02

วารสาร CMU Journal of Law and Social Sciences ขอประกาศใช้คู่มือการจัดทำบทความลงวารสาร  CMU Journal of Law and Social Sciences ตั้งแต่ฉบับปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563) เป็นต้นไป

ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (2021): มกราคม-มิถุนายน 2564

ย้อนแย้ง ยุคสมัย

ดูราวกับว่าความเปลี่ยนแปลงในหลากหลายด้านได้ถาโถมเข้าสู่สังคมไทยเป็นอย่างมากในห้วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาและในแบบที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

และได้นำมาสู่คำถาม ข้อสงสัย รวมไปถึงการวิพากษ์วิจารณ์ต่อสถาบันต่าง ๆ ที่ดำรงอยู่ท่ามกลางความผันแปรนี้ ทั้งในด้านความเชื่อตามจารีตประเพณีที่ฝังรากหยั่งลึก สถาบันการเมืองที่ประหลาดพิกล ความคาดหวังและความไว้วางใจต่อรัฐที่ดูสั่นคลอนมากขึ้น

ระบบกฎหมายก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องเผชิญกับปรากฏการณ์ดังกล่าว ความอ่อนแอต่อการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระลอกแล้วระลอกเล่า ไม่เพียงบ่งบอกถึงความไม่ทันการณ์ของบทบัญญัติทางกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียว สถาบันทางกฎหมายที่เคยถูกเชื่อว่า “ศักดิ์สิทธิ์” ก็กลับถูกผู้คนตั้งคำถามและปฏิบัติการท้าทายเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยย่อมเป็นภาวะอันปกติ รวมทั้งนำมาสู่การปรับเปลี่ยนทั้งในด้านความเชื่อและเชิงสถาบัน การขัดฝืนต่อความเปลี่ยนแปลงด้วยการยืนยันกับแนวความคิดและโครงสร้างที่ดำรงสืบเนื่องมาโดยไม่ใส่ใจต่อสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น แม้ว่าอาจจะฉุดรั้งให้ความเปลี่ยนแปลงดำเนินไปได้ช้าลง แต่ในท้ายที่สุดก็ยากจะหลีกเลี่ยงต่อเวลาที่ย่อมเดินหน้าไปเสมอ ในห้วงเวลาที่กำลังต่อสู้ ปรับเปลี่ยน ช่วงชิง ภาวะ “ย้อนแย้ง ยุคสมัย” จึงอาจปรากฏให้เห็นได้

สังคมไทยในห้วงเวลาปัจจุบันก็กำลังอยู่ในภาวะดังกล่าวนี้ แต่สุดท้ายจะคลี่คลายออกไปในทิศทางใด และด้วยกระบวนการในลักษณะเช่นไรก็ยากจะคาดเอา

บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 2021-06-07

มาตรการปกป้องผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนจากยุทธศาสตร์คุกคาม ของบรรษัทและรัฐ

ทศพล ทรรศนกุลพันธ์, บงกช ดารารัตน์, เทิดภูมิ เดชอำนวยพร, วิชญาดา อําพนกิจวิวัฒน์, วรรณา แต้มทอง

59-83

ดูเล่มทุกฉบับ