ขอเชิญชวนทุกท่าน ส่งบทความตีพิมพ์ลงวารสาร CMU Journal of Law and Social Sciences (ฐาน TCI กลุ่ม 2) ฉบับเดือน ก.ค.-ธ.ค. 2567 ส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 มิถุนายน 2567 ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ส่งผ่านระบบได้ที่
https://cmu.to/CMUJLSS