บรรณาธิการ 

ผศ.ดร.นัทมน คงเจริญ, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กองบรรณาธิการ

ศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดิเรก ควรสมาคม, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

ผศ.ดร.มณทิชา ภักดีคง, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง, สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์, คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ฝ่ายจัดการ

นายทินกฤต นุตวงษ์, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาววราลักษณ์ นาคเสน, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่