กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (2020): กรกฎาคม - ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF