กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความต้องการและความพึงพอใจที่มีต่อเครื่องแบบสนามของกำลังพลภายในกองทัพภาคที่ 1 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF