กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 7 (2020): วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF