Return to Article Details ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการทำธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟน ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล Download Download PDF