Return to Article Details การบริหารจัดการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสิน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Download Download PDF