Return to Article Details สมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพในเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนกลุ่มหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร Download Download PDF