สมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพในเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนกลุ่มหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

อรทัย หนูแก้ว
มณีรัตน์ ภาคธูป

Abstract

The purpose of this research aimed to study level of transcultural competency and comparison of transcultural competency in nurses who have different in levels of education, different ages, transcultural nursing policy and patient departments in one affiliated private hospital in Bangkok.  Convenience sampling method was used to recruit 225 professionals’ nurses. The tools were questionnaires about general information, transcultural policy and transcultural nursing competency which had reliability 0.95 and 0.98 respectively. The statistics used in this research were frequency, percentage, mean, standard deviation, independent t-test and One-way Anova. The findings found that mean average of transcultural policy was at a high level ( = 3.64, SD. = .58). Transcultural competency in professional nurses who had difference in level of ages, and patient departments were not different significantly. (p –value < .05) But professional  nurses who had differences in levels of education  and   differences in  transcultural nursing policy  had different transcultural nursing competencies at a significantly at 0.5 level. This research suggested that the nursing administration should promote nurses to study at a higher level than only the undergraduate level, develop focus on programs, and study the research about factors effecting transcultural nursing.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย