About the Journal

ข้อมูลเกี่ยวกับวารสาร

ประวัติ/ ความเป็นมา

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (EAU Heritage) ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เดิมมีกำเนิดพร้อมฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ด้วยความหลากหลายของบทความและต้องการให้มีความชัดเจนของการเป็นแหล่งข้อมูล จึงได้มีการบริหารจัดการแยกออกจากฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในปี พ.ศ. 2554 โดยใช้การนับเวลาการเผยแพร่ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ในปี พ.ศ. 2557 ได้เริ่มเผยแพร่วารสารเป็นฉบับออนไลน์จนถึงปัจจุบัน ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 ได้มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มการออกเผยแพร่วารสารเป็น ปีละ 3 ฉบับ (ราย 4 เดือน) และในปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2560) ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตวารสาร จากตัวเล่มหนังสือเป็นการผลิตแบบ CD ในปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2561) ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตอีกครั้ง โดยการผลิตเป็น Flash Drive ส่งมอบให้สมาชิก หากไม่ได้สมัครสมาชิก สามารถสืบค้นเพื่ออ้างอิงหรืออ่านบทความได้ที่ https://eauheritage.eau.ac.th/ หรือสืบค้นได้จากฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai JournalCitation Index Center: TCI) และในปี พ.ศ. 2562 ได้งดการผลิตแบบเล่ม CD และ Flash Drive

ปัจจุบันวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ได้ผ่านการรับรองคุณภาพจาก ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) โดยได้รับการรับรองคุณภาพจัดให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ในปี พ.ศ. 2566 วารสารฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ได้ดำเนินการยกเลิกการใช้เลข ISSN (Online) ชุดเดิมคือ E ISSN 2651-172X และได้ดำเนินการ ขอเลข ISSN ชุดใหม่จากสำนักหอสมุดแห่งชาติ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 โดยเริ่มใช้เลข ISSN 2822-1472 (Online) ตั้งแต่ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค. 2566) เป็นต้นไป ส่วนเลข ISSN ที่ใช้กับวารสารที่เป็นฉบับพิมพ์ยังคงใช้เลขเดิมคือ ISSN 2286-6183 (Print)


การพิจารณาบทความ

การรับพิจารณาประเมินบทความที่จะมีการเผยแพร่ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นั้นทางกองบรรณาธิการจะแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาคุณภาพของบทความทุกบทความ อย่างน้อย 2-3 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชานั้น ๆ หรือใกล้เคียงกับเนื้อหาของบทความ อีกทั้งจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย กับผู้เขียนบทความนั้น
การประเมินดำเนินการในรูปแบบ double blinded คือ มีการปกปิดชื่อของผู้เขียนบทความแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เขียนจะไม่ทราบชื่อของผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับมอบหมายให้ประเมินบทความนั้น ๆ

กำหนดการเผยแพร่ กำหนดออกเผยแพร่ราย 4 เดือน ปีละ 3 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1: มกราคม-เมษายน (กำหนดออก เมษายน)
ฉบับที่ 2: พฤษภาคม-สิงหาคม (กำหนดออก สิงหาคม)
ฉบับที่ 3: กันยายน-ธันวาคม (กำหนดออก ธันวาคม)

การจัดพิมพ์ เผยแพร่ฉบับ Online ที่ website https://heritage.eau.ac.th/ และ https://www.tci-thaijo.org/


วัตถุประสงค์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและทรรศนะทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และ  มนุษยศาสตร์
2. เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาทั้งภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย
3. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

 

เจ้าของ

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

 

คณะที่ปรึกษากองบรรณาธิการ (Editorial Advisory Board)

รองศาสตราจารย์ ครรชิต มาลัยวงศ์    ราชบัณฑิต
รองศาสตราจารย์ บุญมี เณรยอด        มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

บรรณาธิการ

นันทิยา จรูญแสง                              มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย