ที่ปรึกษา
อาจารย์โชติรัส ชวนิชย์                                                อธิการบดี
อาจารย์สุภกัญญา ชวนิชย์                                           รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษยมาส สินธุประมา                     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 
คณะที่ปรึกษากองบรรณาธิการ (EditorialAdvisory Board)
ศาสตราจารย์ อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์                             ราชบัณฑิต
รองศาสตราจารย์ ครรชิต มาลัยวงศ์                             ราชบัณฑิต
รองศาสตราจารย์ บุญมี เณรยอด                                 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
ประธานบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษยมาส สินธุประมา                     มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 
บรรณาธิการ
อาจารย์นันทิยา จรูญแสง                                             มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 
กองบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ เชาว์ โรจนแสง                                มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุเทพ เชาวลิต                          เลขที่ 3 ซ.จินตะเวช ถ.สุทธิสารวินิจฉัย ห้วยขวาง กรุงเทพฯ
รองศาสตราจารย์ โคริน เฟื่องเกษม                             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นภาลัย สุวรรณธาดา                        เลขที่ 50/335 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
รองศาสตราจารย์ อรุณีประภา หอมเศรษฐี                   ประธานสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประพาส พาวินันท์                         มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชญาพิมพ์ อุสาโห                         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Mr. Orville Leorard Trudo                                     มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
Mr. Joseph C. Gumbel                                            สำนักงานทนายความบำรุง
 
เลขานุการ
นางสาวพิมพ์ลดา พิทักษ์เศรษฐการ                           มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 
ออกแบบปก/จัดรูปเล่ม
อาจารย์วิลาวรรณ สุขมาก                                          มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
นางสาวพิมพ์ลดา พิทักษ์เศรษฐการ                          มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 
พิสูจน์อักษรประจำฉบับ
นางสาวพิมพ์ลดา พิทักษ์เศรษฐการ                           มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
นางสาวจิตรเลขา ฤกษ์วิสาข์                                      มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยสิทธิ์                                      มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย