Return to Article Details การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาการถือครองที่ดินทางการเกษตร ของเกษตรกรบ้านแม่กลางหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ Download Download PDF