Return to Article Details อิทธิพลปัจจัยด้านความรู้ของผู้ประกอบการที่มีต่อผลการดำเนินงาน กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทางภาคเหนือของประเทศไทย Download Download PDF