Return to Article Details ทักษะทางวิชาชีพ ด้านความชำนาญในการปฏิบัติงานและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางบัญชีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางบัญชีใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคใต้ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy