กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อที่มีผลต่อความตั้งใจ กลับมาซื้อซ้ำของลูกค้าที่ซื้อสินค้าในซุปเปอร์สโตร์ผ่านแอพพลิเคชั่น Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy