กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาดนตรีสำหรับเด็ก โดยใช้หลักการเรียนรู้ตามแนวคิดของคาร์ลออร์ฟเพื่อส่งเสริมทักษะการปฏิบัติด้านดนตรี สำหรับเด็กปฐมวัย Download Download PDF