กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุที่มีต่อสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรม: กรณีศึกษาโรงแรมในแขวงรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร Download Download PDF