กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีอิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการจัดการ ความขัดแย้งในสถานการณ์วิกฤต Download Download PDF