ปัจจัยที่มีอิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการจัดการ ความขัดแย้งในสถานการณ์วิกฤต

ผู้แต่ง

  • สัญญา บริสุทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

คำสำคัญ:

การวิเคราะห์เส้นทาง, ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง, การจัดการความขัดแย้ง, สถานการณ์วิกฤต

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่องนี้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการจัดการความขัดแย้งในสถานการณ์วิกฤต การศึกษาเป็นเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้นำองค์กรธุรกิจ จำนวน 400 คน วิธีการศึกษาใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการจัดการความขัดแย้ง จากการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้านอิทธิพลเส้นทางได้ผลดังนี้ (1) ปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลโดยตรงต่อการจัดการความขัดแย้งในสถานการณ์วิกฤต (2) การเป็นผู้กระตุ้นการใช้ปัญญา การเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ และปัจจัยการเป็นผู้มีบารมี มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการจัดการความขัดแย้งในสถานการณ์วิกฤต (3) การเป็นผู้มีบารมี การเป็นผู้กระตุ้นการใช้ปัญญา และปัจจัยการเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการจัดการความขัดแย้งในสถานการณ์วิกฤต ทั้งนี้ค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดลสมการโคงรสร้างที่ได้จากการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่า Chi-square Probability เท่ากับ 0.918 ค่า Chi-square Relative เท่ากับ 0.010 ค่า GFI (Goodness of Fit Index) เท่ากับ 0.999 และ RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) เท่ากับ 0.002 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องและความถูกต้อง

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-09-15