กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ วารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ

บรรณาธิการวารสาร

 

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนามัย  ดำเนตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

 

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ชาตตระกูล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกฉัตร ตันศิริ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4.อาจารย์ ดร.เขวิกา สุขเอี่ยม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5.อาจารย์ ดร.จันทร์เมธา ศรีรักษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6. อาจารย์ ดร.ชนัญญู ตินตะบุระ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7. อาจารย์ ดร.ดนุพล แสงนาค

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8.อาจารย์ ดร.อภิญญา สุพิชญ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

9.อาจารย์ ดร.อัญชิษฐา ภูอุดม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

1.     รองศาสตราจารย์ ดร.กรัณย์พล วิวรรธมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

2.       รองศาสตราจารย์ ดร.เชนินทร์ เชน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3.       รองศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4.       รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

5.       รองศาสตราจารย์ ดร.เริงชัย ตันสุชาติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6.       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤช จรินโท

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

7.       ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรัฐวรรณ มุสิก

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

8.       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีทัต ตรีศิริโชติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

9.       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรณัฏฐ์  ไค่นุ่นภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

10.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สิงหะวาระ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

11.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจำปา

มหาวิทยาลัยบูรพา

12.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

13.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร แซ่วัง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ เผ่าวงศากุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

15.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสันต์ สุทธิพิศาล

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

16.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเมษย์ หนกหลัง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

17.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ

บริษัทเอออน ฮิววิท (ประเทศไทย) จำกัด

18.   พันเอก อาจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ ไทยประยูร

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

19.   พันโท อาจารย์ ดร.นิติศักดิ์ เชื่อมวราศาสตร์

กองบัญชาการกองทัพไทย

20.   อาจารย์ ดร.กมลทิพย์ ปัญญาสิทธิ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

21.   อาจารย์ ดร.เกศกุฎา โกฏิกุล  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

22.   อาจารย์ ดร.เขมญา คินิมาน  

มหาวิทยาลัยบูรพา

23.   อาจารย์ ดร.จันทนา ฤทธิ์สมบูรณ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

24.   อาจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

25.   อาจารย์ ดร.ชมพูนุช พูลทัศฐาน

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

26.   อาจารย์ ดร.ชัญญานุช โมราศิลป์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

27.   อาจารย์ ดร.ชาญ ลายลักษณ์

บริษัท ดีทีซี เอ็นเตอร์ไพรซ์  จำกัด

28.   อาจารย์ ดร.ชีพ เลื่อนลอย

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

29.   อาจารย์ ดร.ณัฐพล อมตวณิช

บริษัท ปิโตรเลียมไทย จำกัด (มหาชน)

30.   อาจารย์ ดร.ธชกร แผ้วพลสง

บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

31.   อาจารย์ ดร.นุจรี ภาคาสัตย์

มหาวิทยาลัยบูรพา

32.   อาจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ บุญนำศิริกิจ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

33.   อาจารย์ ดร.พรพรม สุธาทร

วิทยาลัยดุสิตธานี

34.   อาจารย์ ดร.เพียงจันทร์ โมฟเฟ็ทท์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

35.   อาจารย์ ดร.รพีพรรณ เตชะพัฒน์สกุล

บริษัท ปราชญ์ กฎหมายและธุรกิจ จำกัด

36.   อาจารย์ ดร.ศรีสุดา อัฏฏะวัชระ

กรมสรรพสามิตร

37.   อาจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง

มหาวิทยาลัยบูรพา

38.   อาจารย์ ดร.ศิริญญา วิรุณราช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

39.   อาจารย์ ดร.ศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน

มหาวิทยาลัยบูรพา

40.   อาจารย์ ดร.สมชาย ยิ่งยืน    

โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา

41.   อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ สุวรรณสุขกุล

กรมสรรพสามิตร

42.   อาจารย์ ดร.สัญญา บริสุทธิ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

43.   อาจารย์ ดร.สาครินทร์ น้อยผา

บริษัท เอไอเอ จำกัด

44.   อาจารย์ ดร.สุพัตรา คำแหง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

45.   อาจารย์ ดร.สุภาพร ชาวสวน 

วิทยาลัยอีเทค ชลบุรี

46.   อาจารย์ ดร.สุริยัน สมพงษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

47.   อาจารย์ ดร.ห้าวหาญ ทวีเส้ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

48.   อาจารย์ ดร.อธิป จันทร์สุริย์

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

49.   อาจารย์ ดร.อัชวฤน ถนอมเนื้อ

สำนักงานการบัญชีกรณิกาและกฎหมาย

50.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก โภคสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

51.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรายุทธ์ ประทีปวรกาญจน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

52.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรายุ มีบุศย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

53.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลินี คำเครือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 

บรรณาธิการฝ่ายจัดการ

 

1.       อาจารย์กาญจนาภา อินทรจักร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.       Mr. Clement R.Bana

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3.       นายนันทชัย บุญศรีทอง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์