เกี่ยวกับวารสาร

วัตถุประสงค์ วารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ (Journal of Liberal Arts and Service Industry) เป็นวารสารของโครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือ ที่มีคุณภาพ ในศาสตร์ทางด้าน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาตะวันตก ภาษาตะวันออก วรรณคดี ภาษาศาสตร์ประยุกต์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และกลุ่มอุตสาหกรรมบริการเช่น การโรงแรม การท่องเที่ยว อาหารและภัตตาคาร ธุรกิจการบิน ธุรกิจการประชุมและนิทรรศการ การสื่อสารทางวัฒนธรรม การสื่อสารระหว่างบุคคลทั้ง วัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยรับตีพิมพ์ทั้งรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเป็นสื่อกลางในการนำเสนอเพื่อบทความที่มีคุณภาพ และมาตรฐานสูง ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ หลากหลายสาขาในอนาคต

ประกาศ : วารสารมีนโยบายเป็นตีพิมพ์เป็นปีละ 2 ฉบับ ดังนี้

กำหนดการตีพิมพ์ ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน
  ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม
   

นโยบายของวารสาร 

1. วารสารไม่มีการกำหนดลำดับหรือ queuing ซึ่งเป็นคำถามที่ผู้แต่งสอบถามเข้ามา การที่จะได้ตีพิมพ์เร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับ คุณภาพ และมาตรฐาน ความเรียบร้อยของบทความ โดยผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิเพียงเท่านั้น
2. วารสารกำลังจัดทำระเบียบการจัดเก็บเงิน ซึ่งอาจไม่ทัน ในช่วง ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 โดยจะยังไม่มีค่าใช้จาย ในเล่มนี้
3. การตีพิมพ์ของวารสารนั้น บทความเรื่องใดได้ตอบรับให้ตีพิมพ์ จะอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ทันที และจะเรียงลำดับเรื่องไป จนกระทั่งประมาณ 1 เดือนก่อนหมดเขตปิดเล่มวารสาร
4. วารสารไม่มีการกำหนดจำนวนเรื่องต่อเล่ม ทั้งนี้บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งมาเพื่อประเมินบทความ เพียงเท่านั้น
5. ผู้สนใจส่งบทความจะต้องจ่ายค่าอ่านผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านผลงาน  รวม 4,000 บาท จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น อย่างเป็นทางการ

นโยบายการเข้าถึง
This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.