ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง

เรียน ผู้แต่ง ท่านที่ส่งบทความ เมื่อวารสารได้รับบทความของท่านแล้ว และจะนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณา มีกระบวนการ ดังนี้ 

1. การพิจารณาบทความขั้นต้นของวารสาร (Pre-Review) ด้วยผู้ทรงคุณวุฒิของวารสาร จำนวน 3 ท่าน วารสารจะถือมติ เสียงข้างมากของผู้ทรงคุณวุฒิ (Pre-Review) ถือเป็นที่สิ้นสุด

2. หากผ่านการพิจารณาบทความขั้นต้น ของวารสารแล้ว ท่านต้องลงนามในใบยินยอมตีพิมพ์ และรับทราบเงื่อนไขของการตีพิมพ์ในวารสาร

3. เมื่อผู้แต่งรับทราบ และ ลงนามรับทราบในเอกสารยินยอมตีพิมพ์ของทางวารสาร แล้ว วารสารจะนำเข้าพิจารณาใน ผู้ทรงคุณวุฒิ  ชุดพิจารณา บทความ จำนวน 3 ท่าน  วารสารจะถือมติเอกฉันท์ของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer-Review) ถือเป็นที่สิ้นสุด

4. วารสารจะทำการแจ้งมติของผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาการตีพิมพ์ของบทความในวารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริกา่ร  ให้ท่านทราบ มติของผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความขั้นต้นของวารสาร (Pre-Review) และ และผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ (Peer-Review) ถือเป็นที่สิ้นสุด

5. วารสารขอแจ้งให้ทราบว่ากระบวนการพิจารณาบทความ ใช้เวลาขั้นต่ำ จำนวน 2 เดือน เพื่อการพิจารณาอย่างรอบคอบ และครบถ้วนทางวิชาการ

6. วารสารขอแจ้งให้ทราบว่า หากท่านได้ตอบรับการตีพิมพ์แล้ว แต่ท่าน ขอถอนบทความ รายชื่อของท่านจะถูกติดบัญชีดำ (Black list) สำหรับการเสนอบทความเข้าพิจารณาตีพิมพ์ของวารสาร เป็นระยะเวลา 3 ปี นับแแต่วันที่ได้รับอนุมัติขอให้ถอนบทความจากบรรณธิการ

7. หากพบการกระทำที่เป็นการกระทำที่ขัดต่อจรรยาบรรณทางวิชาการ ตาม ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564  ข้อ 5.1.5 หน้า 26 เล่ม 139 ตอนพิเศษ 4 ง ราชกิจจานุเบกษา 7 มกราคม 2565 รายชื่อของท่านจะถูกติดบัญชีดำ (Black list) สำหรับการเสนอบทความเข้าพิจารณาตีพิมพ์ของวารสาร เป็นระยะเวลา 3 ปี นับแแต่วันที่ตรวจพบจากกองบรรณธิการ 

8. ผู้สนใจส่งบทความจะต้องจ่ายค่าอ่านผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านผลงาน  รวม 4,000 บาท จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น อย่างเป็นทางการ

9. การสั่งการของบรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

กองบรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ

(Journal of Liberal Arts and Service Industry)

 

รูปแบบการนำเสนอบทความสำหรับวารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ

เงื่อนไขการรับบทความ

  1.  ผู้แต่งและต้องการตีพิมพ์ต้นฉบับจะต้องพิมพ์ตามรูปแบบและขนาดตัวอักษรตามรูปแบบ (Template) ที่กำหนดไว้ และการอ้างอิงตามรูปแบบ APA 6th Edition ซึ่งสามารถดาวน์โหลดตามรูปแบบผลงานที่ต้องการตีพิมพ์ตามรายละเอียดด้านล่าง ซึ่งวารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ จะรับพิจารณา ท่านที่ส่ง ต้นฉบับ (Manuscript) เป็นไฟล์ Word หรือ .doc .docx เพียงเท่านั้น 

   - แบบฟอร์ม บทความภาษาไทย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

   - แบบฟอร์ม บทความภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

   - การอ้างอิง APA 6th Edition ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  2. ผู้แต่งและผู้ส่งต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์จะต้องรับรองว่าไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน ยกเว้นรายงานการวิจัยวิทยานิพนธ์ที่ไม่ใช่การคัดลอกผลงาน รวมถึงไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณารอตีพิมพ์
  3. ต้นฉบับของบทความที่ส่งเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ จะต้องผ่านการตรวจการคัดลอกผลงาน โดยบรรณาธิการฝ่ายจัดการ ทั้ง ระบบอักขราวิสุทธิ์ ระบบค้นหาออนไลน์ต่างๆ โดยมีเกณฑ์การตรวจสอบไม่เกินร้อยละ 25
  4. วารสารจะรับผลงานทางวิชาการที่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีความยาวไม่น้อยกว่า 5 หน้า  ไม่เกิน 40 หน้า พิมพ์ต้นฉบับด้วยกระดาษขนาดเอ 4 หน้าเดียว
  5. การอ้างอิงในเนื้อหา (In-text Citation) และเอกสารอ้างอิง (Reference) ท้ายบทความ ถ้าเป็นภาษาไทยให้ใส่ภาษาไทย ถ้าเป็นภาษาอังกฤษให้ใส่ภาษาอังกฤษ
  6. ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา โดยเด็ดขาด (Double Blind Review) และจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา 3 คน โดยจะต้องได้รับการผ่านตอบตกลงจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสามคน และ ขอให้ผู้ส่งต้นฉบับพิมพ์ชื่อ และสังกัด บนหน้าแรกของผลงานเท่านั้น
  7. โครงสร้างบทความประกอบด้วยบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษประมาณ 100-250 คำ ไม่เกิน 500 คำ คำสำคัญ (Keywords) บทนำ วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่ได้รับ สมมติฐาน (ถ้ามี) วิธีดำเนินการวิจัย สรุปผลการวิจัยข้อเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิง สำหรับ Keywords ภาษาอังกฤษใช้ตัวเล็กทั้งหมด ยกเว้นเป็นชื่อเฉพาะเท่านั้นที่ใช้อักษรตัวใหญ่
  8. ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป นโยบายใหม่ของวารสารศิลปะศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ บทความต้นฉบับใด ไม่มีหัวข้อหลักครบถ้วน จะไม่รับพิจารณาทันที
  9. ตารางหรือรูปประกอบต้องระบุ หัวข้อให้ชัดเจน อาจเป็นภาพสไลด์ ภาพสี ภาพขาวดำก็ได้ แต่ควรมีความขาว-ดำชัดเจนและมีความละเอียดภาพที่สูง
  10. การส่งไฟล์บทความต้นฉบับให้ส่งผ่านเว็บไซต์ https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JLASI/ เท่านั้น

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Email: anamaijournal2017@gmail.com
และเบอร์โทรศัพท์ 0833124719

ที่มา : ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre)

Journal Information

Editor : Assistant Professor Dr.Anamai Damnet