กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลของคุณภาพระบบสารสนเทศทางบัญชีต่อผลการดำเนินงานเชิงดุลยภาพ กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย Download Download PDF