อิทธิพลของคุณภาพระบบสารสนเทศทางบัญชีต่อผลการดำเนินงานเชิงดุลยภาพ กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • กุลวดี ลิ่มอุสันโน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำสำคัญ:

คุณภาพระบบสารสนเทศทางบัญชี, ผลการดำเนินงานเชิงดุลยภาพ, โรงพยาบาลเอกชน ในประเทศไทย

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อศึกษาระดับคุณภาพระบบสารสนเทศทางการบัญชี และทดสอบ อิทธิพลของคุณภาพระบบสารสนเทศทางการบัญชีต่อผลการดำเนินงานเชิงดุลยภาพของโรงพยาบาล เอกชนในประเทศไทย ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ โรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จำนวน 121 โรงพยาบาล จากแบบสอบถามที่ใช้เก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา คือ การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์แบบสหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพระบบสารสนเทศทางการบัญชี ด้านความยืดหยุ่นในการใช้งานและปรับปรุง และด้านการตัดสินใจ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานเชิงดุลยภาพ นอกจากนี้ ประสบการณ์ของผู้บริหาร รายได้รวม และจำนวนเตียงคนไข้ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการดำเนินงาน
เชิงดุลยภาพของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-10-12