กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2564): กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 Download Download PDF