กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องการบวก ลบ คูณ หาร พหุนาม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy