Return to Article Details การศึกษาความต้องการการพัฒนาความรู้และทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร สายปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน งานบริหารงานทั่วไป ภายใต้สำนักงานมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย A STUDY OF NEEDS IN THE KNOWLEDGE AND SKILLS DEVELOPMENT OF STAFF IN .... Download Download PDF