การศึกษาความต้องการการพัฒนาความรู้และทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร สายปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน งานบริหารงานทั่วไป ภายใต้สำนักงานมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย A STUDY OF NEEDS IN THE KNOWLEDGE AND SKILLS DEVELOPMENT OF STAFF IN ....

  • วิภา นาโค
  • ปัญญา อัครพุทธพงศ์
Keywords: ความรู้ในการปฏิบัติงาน, ทักษะในการปฏิบัติงาน, ความต้องการ, Working Knowledge, Working Skills, Needs

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาความต้องการการพัฒนาความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายปฏิบัติการตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน งานบริหารงานทั่วไป 2. เพื่อศึกษาความต้องการการพัฒนาทักษะที่ใช้
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายปฏิบัติการตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน งานบริหารงานทั่วไป ผู้ให้ข้อมูลคือ บุคลากร
สายปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน งานบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานภายใต้สำนักงานมหาวิทยาลัยจำนวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้เป็น แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการการพัฒนาด้านความรู้ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร มีความต้องการพัฒนามากที่สุด คือ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ รองลงมา คือ ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนหนังสือราชการ และความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแผนงานของหน่วยงาน ตามลำดับ โดยบุคลากร
มีความต้องการความรู้ทั้งสามเรื่องอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้วิธีการพัฒนาที่บุคลากรส่วนใหญ่ต้องการคือ การอบรม/ สัมมนาและการฝึกปฏิบัติ ตามลำดับ
สำหรับผลการวิเคราะห์ความต้องการการพัฒนาด้านทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน งานบริหารงานทั่วไป มีความต้องการพัฒนามากที่สุด คือ ทักษะการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย รองลงมา คือ ทักษะในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ และทักษะการให้คำปรึกษา
และประมวลผล โดยบุคลากรมีความต้องการทักษะทั้งสามเรื่องอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้วิธีการพัฒนาที่บุคลากรส่วนใหญ่ต้องการคือ การฝึกปฏิบัติ และการอบรม/ สัมมนา ตามลำดับ

This research aimed to study: 1) the needs of the supporting staff working as general office management staff to improve their working knowledge, and 2) their needs to improve their working skills. The participants comprised 60 individuals working as general office management staff in the Office of the University, Chulalongkorn University. The tool was a checklist and the data were analyzed based on frequency distribution and percentage. It was found that the aspect that they would like to improve most concerned the rules and regulations related to their work, followed by official letter writing and the policy and planning of the office. As a means of improvement, most of them would like to participate in a training session/seminar and a workshop.
In terms of skills, they would like to improve their four skills in the Thai language, followed by analytical and information processing skills and consultation and data processing skills. All of the three aspects were ranked high. As a means of improvement, they would like to participate in a workshop and a training session/ seminar.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

วิภา นาโค

นิสิตมหาบัณฑิตสาขาวิชานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัญญา อัครพุทธพงศ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Published
2017-04-24
How to Cite
นาโคว., & อัครพุทธพงศ์ป. (2017). การศึกษาความต้องการการพัฒนาความรู้และทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร สายปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน งานบริหารงานทั่วไป ภายใต้สำนักงานมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย A STUDY OF NEEDS IN THE KNOWLEDGE AND SKILLS DEVELOPMENT OF STAFF IN . An Online Journal of Education, 11(4), 106 - 116. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84457