กลับไปที่รายละเอียดของบทความ บทบาททางวิชาการของนักบริหารงานการศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดหนองคาย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy