กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประยุกต์ใช้สื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดการเรียนการสอนบนพื้นฐานการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับวิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000-1505 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy