การประยุกต์ใช้สื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดการเรียนการสอนบนพื้นฐานการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับวิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000-1505

Main Article Content

กีระติกาญจน์ มาอยุ่วัง

บทคัดย่อ

การวิจัยการประยุกต์ใช้สื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) ในการจัดการเรียนการสอนบนพื้นฐานการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับรายวิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000-1505 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนการสอน วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000-1505  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ก่อนและหลังการเรียน บนพื้นฐานการเรียนรู้เชิงรุก  และ 3) ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการประยุกต์ใช้สื่อ ICT ในการจัดการเรียนการสอน วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000-1505 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์  ที่ได้ลงทะเบียนเรียน วิชา การเมืองการปกครองของไทย รหัสวิชา 3000-1505  ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  โดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling)


เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ที่บูรณาการการประยุกต์ใช้สื่อ ICT ในจัดการเรียนการสอน  2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  ผลการวิจัย พบว่า  1) สภาพการจัดการเรียนการสอนปัจจุบัน พบว่า ผู้เรียน ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 84.21) มีส่วนร่วมในการเรียน และการนำเสนอผลงาน   2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน หลังการเรียน บนพื้นฐานการเรียนรู้เชิงรุก  สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  ที่ระดับ 0.01  และ 3) ความพึงพอใจของผู้เรียน ที่มีต่อการประยุกต์ใช้สื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดการเรียนการสอนบนพื้นฐานการเรียนรู้เชิงรุก  วิชา การเมืองการปกครองของไทย  รหัสวิชา 3000-1505 อยู่ในระดับมาก ( = 3.75 , S.D. = 0.91)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย