เจ้าของวารสาร

                  T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

รายชื่อบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา                    ศ.(พิเศษ)ดร.กาญจนา  เงารังษี            อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

                                   ศ.ดร.วิทยา                 จันทร์ศิลา         มหาวิทยาลัยนเรศวร

                                   ดร.สุชาติ                   เมืองแก้ว            ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

                                   ดร.สงวน                    หอกคำ              ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

บรรณาธิการ             นายเจี่ยง                   วงศ์สวัสดิ์สุริยะ   (อดีต )ที่ปรึกษาสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา

ผู้ช่วยบรรณาธิการ   นายอภิชาติ                บูรณเขตต์          สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

กองบรรณาธิการ      ศ.ดร.พานิช                วุฒิพฤกษ์           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

                                  ศ.ดร.ไพศาล               มุณีสว่าง             มหาวิทยาลัยนเรศวร

                                  รศ. ดร.พิสิฐ                เมธาภัทร             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

                                  รศ.ดร. ไพโรจน์          สถิรยากร             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

                                  รศ.ดร.สุขแก้ว             คำสอน                มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

                                  รศ.ดร. อัคครัตน์         พูลกระจ่าง            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

                                  รศ.ดร.ปริยาภรณ์       ตั้งคุณานันต์           สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

                                  รศ.ดร. ชัยวิชิต           เชียรชนะ               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

                                  ว่าที่ร้อยตรี ดร. ชัยยศ    ดำรงกิจโกศล     วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

                                                                                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

                                  ดร. ศราวุธ                  สังข์วรรณะ             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

                                                                                                 วิทยาเขตสุพรรณบุรี

                                  ดร. ผดุงชัย                ภู่พัฒน์                   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

                                  ดร.กิตติ                     รัตนราษี                 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

                                  ผศ.ดร.สวนีย์              เสริมสุข                 มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

                                  ดร.สมภพ                สุวรรณรัฐ                 ข้าราชการบำนาญ

                                  นางสาวจันทร์สุดา       นกน้อย                สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา

                                  ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม     เหลี่ยมจุ้ย            วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย          

                                  ดร. ศยามล                นิติพงศ์สุวรรณ       วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย

                                  ดร. สุวัฒน์                 นิยมไทย                วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

                                  นายสุวัฒน์ชัย             ศรีสุพัฒนะกุล       สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

                                   นายชาติชาย              หุนตระกูล             สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

                                   ดร. สุธี                      เสริมสุข                  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

                                   นายพงศ์เทพ              มั่นยุติธรรม           สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

ฝ่ายบริหารและจัดการ       ดร.กรรณิกา  นวรวรธรรม          ข้าราชการบำนาญ   

                                  นางสาวภัทรปภา        อินทจันทร์            วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก

                                 นางสาวเจนจิรา         พึ่งพร                     สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

                                 นายนิติวุฒิ                  หงษ์สุวรรณ          สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

                                 นางสาวกชพร            เทียนสถาพร          สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

                                 นางสาวอรอนงค์        บัวเผียน                 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3