วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 มีความมุ่งมั้นที่จะรักษาจริยธรรมในการตีพิมพ์ โดยทุกฝ่ายจะต้องปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างเคร่งครัด

บทบาทหน้าที่ของผู้เขียน

       1. ผู้เขียนต้องไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น และต้องรับรองว่าผลงานที่ส่งมานั้นไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน

       2. ผู้เขียนต้องรายงานผลที่เกิดขึ้นจากการทำวิจัย โดยไม่บิดเบือนข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ

       3. ผู้เขียนต้องอ้างอิงผลงานของผู้อื่น หากมีการนำข้อความใดๆ มาใช้ในผลงานของตนเอง

       4. ผู้เขียนต้องเขียนบทความวิจัยให้ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนดไว้ในวารสาร

       5. ผู้เขียนที่มีชื่อปรากฏในบทความทุกคนต้องเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการวิจัยจริง

       6. ผู้เขียนต้องไม่นำผลงานไปเผยแพร่หรือตีพิมพ์กับแหล่งอื่น ๆ หลังจากที่ได้รับการตีพิมพ์กับวารสารวิชาการ

           สถาบันการอาชีวภาคเหนือ 3 แล้ว

       7. ผู้เขียนต้องระบุแหล่งทุนที่สนับสนุนในการทำวิจัย (หากมี) 

       8. ผู้เขียนต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อน (หากมี)

บทบาทหน้าที่ของผู้ประเมิน

     1. ผู้ประเมินบทความต้องรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลบางส่วน หรือทุกส่วนของบทความแก่บุคคลอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง             ในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ จนกว่าบทความจะตีพิมพ์

     2. หลังจากได้รับบทความจากกองบรรณาธิการ ถ้าผู้ประเมินเป็นผู้ร่วมโครงการ หรือรู้จักผู้เขียนเป็นการส่วนตัว หรือเหตุผลอื่นที่           ทำให้ไม่สามารถให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระได้ ผู้ประเมินบทความควรแจ้งปฏิเสธการประเมินบทความนั้น ๆ

    3. ผู้ประเมินต้องไม่แสวงหาประโยชน์จากผลงานทางวิชาการที่ตนเองได้ทำการประเมิน

    4. ผู้ประเมินบทความ ควรประเมินบทความในสาขาวิชาที่ตนมีความเชี่ยวชาญ โดยพิจารณาความสำคัญด้านเนื้อหาในบทความ            คุณภาพของการวิเคราะห์ข้อมูลและความเข้มข้นของผลงาน

    5. หากผู้ประเมินตรวจสอบพบว่า เป็นบทความคัดคอกผลงานชิ้นอื่น หรือมีส่วนใดของบทความที่มีความเหมือนหรือซ้ำซ้อนกับ            ผลงานชิ้นอื่นๆ ผู้ประเมินบทความต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบทันที

   6. ผู้ประเมินต้องรักษาระยะเวลาประเมินตามกรอบเวลาประเมินที่กำหนด

บทบาทหน้าที่ของบรรณาธิการ

   1. บรรณาธิการมีหน้าที่กลั่นกรองและพิจารณาคุณภาพของบทความทุกบทความ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร

   2. บรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้เขียนและผู้ประเมินบทความแก่บุคคลอื่นๆ ในทุกกรณี

   3. บรรณาธิการต้องคัดเลือกบทความเพื่อมาตีพิมพ์เผยแพร่ หลังจากผ่านกระบวนการประเมินบทความแล้ว โดยพิจารณาจาก               ความชัดเจนและความสอดคล้องของเนื้อหาและนโยบายของวารสารเป็นสำคัญ

   4. บรรณาธิการต้องไม่ตีพิมพ์บทความที่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่อื่นมาแล้ว

   5. บรรณาธิการต้องไม่ปฏิเสธการตีพิมพ์บทความโดยใช้เหตุผลและความรู้สึกส่วนตัว

   6. บรรณาธิการต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียน ผู้ประเมิน และกองบรรณาธิการ

   7. บรรณาธิการต้องไม่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบทความและผลประเมินของผู้ประเมิน รวมถึงไม่ปิดกั้นหรือแทรกแซงข้อมูล         ที่ใช้แลกเปลี่ยนระหว่างผู้ประเมินและผู้เขียน

   8. ก่อนบรรณาธิการ “ตอบรับ” หรือ ‘ปฏิเสธ” การตีพิมพ์บทความนั้นๆ ต้องผ่านการตรวจสอบการคัดลอกผลงานของผู้อื่นใน               กระบวนการประเมินบทความ หากพบการคัดลอกผลงานดังกล่าว บรรณาธิการจะหยุดกระบวนการประเมิน และติดต่อผู้เขียน             หลักทันทีเพื่อขอคำชี้แจง

   9. บรรณาธิการต้องปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ของวารสารอย่างเคร่งครัด