Return to Article Details ประสิทธิผลในการศึกษาพระอัจฉริยภาพด้านการสร้างสรรค์บทละครพูดชวนหัว ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน แบบการวิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning) (Accomplishment of Teaching of The Royal Intellectual Creation of King Rama VI’s Comedy Spoken Play Scripts by Research-based Learning) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy